Sự sống bắt đầu từ lửa

một vòi lửa

những vòi lửa

phun trào, phun trào, phun trào

nham thạch, nham thạch, nham thạch

trong mỗi chúng ta.

 

Mỗi người

mang trong mình

một ngon núi lửa

những ngọn núi lửa

ẩn tiềm

lòng đất sâu.

 

Lửa sinh ra tôi

một vòi lửa

những vòi lửa

phun trào, phun trào, phun trào

nham thạch, nham thạch, nham thạch

những đêm đen.

 

Tôi nhìn thấy sức mạnh

những ngọn núi

phun trào

những vòi lửa.