Ngủ đi mùa hạ cũ
Hoa trên cây cháy lòng
Con ve sầu chết rũ
Trên mộ tình mùa đông
*
Ngủ đi mùa hạ cũ
Mưa chấp chới bên trời
Giọt trầm lăn khung cửa
Ướt lên chiều chơi vơi
*
Ngủ đi mùa hạ cũ
Nghe phượng xưa cúi đầu
Xác bướm khô trên giấy
Tóc ngắn giờ về đâu ?
*
Ngủ đi mùa hạ cũ
Vời trông theo heo may
Sắt se gầy lối phố
Lá vàng thôi bay bay
*
Ngủ đi mùa hạ cũ
Đã từng cơn bể dâu
Ngày xưa thôi nhớ nữa
Hạ bây giờ tìm đâu...?

TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)