Mùa đã vào thu

Mây mù giăng khắp

Vườn cao ruộng thấp

Sương khói bóng người

 

Lanh lảnh nói cười

Được cua được cá

Buồn thiu đon mạ

Ngóng trời trông mây

 

Vàng thu lá bay

Bay đâu hỡi lá

Quê là tất cả

Ấm no đất này